תחומי עיסוק: תכנון תנועה ותחבורה
  רמזורים, מערכות בקרה
  חניונים (כולל חניונים ממוכנים)
  הכנת נספחי תנועה לת.ב.ע
  תכנון תנועתי של שכונות
  הסדרי תנועה לביצוע עבודות בכביש
  פיקוח על ביצוע רמזורים
  שיפורים בטיחותיים